Veel gestelde vragen en antwoorden

Helpie FAQ

 • Jullie geven aan dat elk kind op zijn eigen tempo en op zijn eigen manier mag leren bij jullie op school. Betekent dit ook dat de leerlingen vrijheid om te leren wat zij leuk vinden?

  Kinderen leren het beste als zij uit intrinsieke motivatie iets willen weten of leren. Het volgen van de intrinsieke motivatie van onze leerlingen is een van onze speerpunten. Bij ons mogen de leerlingen ten eerste leren op hun eigen tempo. Zijn ze nog niet toe aan iets, dan forceren we dat niet, wel proberen we te stimuleren natuurlijk.

  Ten tweede wordt de leerlingen regelmatig gevraagd wat zij willen leren en dan wordt daar aandacht aan besteed. Eigenlijk komt het er op neer dat we een goede balans proberen te vinden tussen datgene wat “moet” en datgene wat de leerlingen zelf vanuit intrinsieke motivatie graag willen. Deze mix kan per dag verschillen.

 • Op dit moment telt de school rond de 20 leerlingen, hoe zijn de groepen ingedeeld?

  De leerlingen zijn verdeeld in groepen en in een groep zitten meerdere klassen. Op dit moment is er een groep met kleuters en klas 1 en een groep met klas 3 tot en met 6. De leerlingen krijgen zo veel als mogelijk op hun eigen niveau les, daarom is er naast de leerkracht vaak een assistent aanwezig , zodat de groep kan worden gesplitst indien dat nodig is. Ook kunnen leerlingen soms zelfstandig aan het werk.

  Een groot deel van het onderwijs is klassikaal, per groep dus. Daarnaast worden er regelmatig projecten gedaan door alle leerlingen tegelijk waarbij ze samenwerken aan een bepaald thema of bijvoorbeeld een jaarfeest.

 • Jullie geven het onderwijs op een andere manier vorm. Hoe zorgen jullie voor een aansluiting naar het middelbaar onderwijs?

  De Verwondering is een, door de inspectie, erkende staatsvrije (B3) school. Zij houdt tevens toezicht op de kwaliteit van ons onderwijs. Eén van de vereisten is dat de kinderen de kerndoelen moeten worden aangeleerd. Deze kerndoelen zijn voor alle scholen in het primair onderwijs gelijk.

  De dagelijkse leerstof is daarom zodanig ingericht dat deze dekkend is voor alle kerndoelen. Aan het einde van klas 6 kunnen de leerlingen t.a.v. bijvoorbeeld lezen, rekenen en schrijven evenveel als kinderen van een reguliere basisschool..

  Om de ontwikkeling van de leerlingen op een overzichtelijke wijze vast te leggen, maken wij gebruik van een digitaal leerlingvolgsysteem. Met dit volgsysteem kunnen we nauwgezet de ontwikkeling en talenten van de leerlingen volgen. De waarnemingen van de leerkrachten zijn het belangrijkste middel om vast te stellen hoe de leerlingen zich ontwikkelen. Wij maken geen gebruik van (CITO-) toetsen, tenzij het de leerlingen in de hogere klassen helpt om zich voor te bereiden op het voortgezet onderwijs.

  Wat wij heel belangrijk vinden in de aansluiting naar het voortgezet onderwijs is het feit dat de leerlingen bij ons ‘breed’ worden opgeleid. Doordat ze zich op sociaal en emotioneel en creatief gebied ontwikkelen. Er is bij ons op school veel aandacht voor het leren kennen van jezelf. Onze leerlingen kennen zichzelf goed, weten wat hun talenten zijn en staan hierdoor stevig in hun schoenen om de overgang aan te kunnen.

 • In Nederland zijn er verschillende categorieën basisonderwijs. Onder welke categorie valt jullie school?

  In Nederland bestaan de volgden typen basisscholen:

  • Openbare basisscholen, deze zijn toegankelijk voor ieder kind. Het onderwijs op een openbare basisschool is niet gebaseerd op een godsdienst of levensovertuiging.
  • Scholen voor bijzonder onderwijs, op deze scholen krijgt uw kind les vanuit een godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging.
  • Algemeen bijzondere scholen, zij geven les vanuit hun visie over onderwijs of opvoeding. Deze scholen werken niet vanuit een godsdienst of levensbeschouwing.
  • Brede scholen, deze combineren onderwijs met voorzieningen als naschoolse opvang, sport, welzijn of cultuur.
  • Scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo). Het speciaal basisonderwijs biedt onderwijs aan leerlingen die zich op het regulier onderwijs niet optimaal ontwikkelen. Het betreft hier lichtere problematiek dan de problematiek waar leerlingen op het speciaal onderwijs mee te maken hebben.
  • Scholen voor speciaal onderwijs (so). Deze scholen zijn er voor leerlingen die lichamelijk, zintuiglijk of verstandelijk gehandicapt zijn en voor leerlingen die psychische problemen of gedragsproblemen hebben. 

  Onze school is een algemeen bijzondere school. Vaak krijgen wij de vraag of we een school zijn voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. Dat zijn we niet.

  We zijn in dat opzicht een ‘gewone’ basisschool.

  De jongste kinderen komen bij ons op school vanwege de visie op het onderwijs die de ouders en het kind aanspreekt. De kinderen in de hogere klassen hebben vaak al een onderwijsverleden op een andere school en zijn daar om verschillende redenen vanaf gegaan.

  Openbare scholen zijn soms vol, docenten werken hard en doen wat ze kunnen. Doordat wij een particuliere school zijn, hebben we ook andere mogelijkheden die we kunnen inzetten om leerlingen goed te kunnen ondersteunen bij hun ontwikkeling. Kleinere klassen en veel beweging is voor veel kinderen al een hele verbetering. Leren op eigen tempo scheelt ook al heel veel. Maar als een kind echt speciaal onderwijs nodig heeft kunnen wij dit niet bieden en zullen gezinnen dan ook doorverwijzen naar onderwijs dat hierin is gespecialiseerd.

 • Wat zijn voor ouders en leerkrachten de reden om zich te verbinden met De Verwondering?

  Voor zowel ouders als teamleden zijn de beweegredenen om te kiezen voor De Verwondering divers.

  Met betrekking tot de ouders en leerlingen; de een kiest specifiek voor het buitenonderwijs, een ander voor de kleine groepen en daarmee grote aandacht voor het kind. Ook de antroposofische basis wordt veel als reden genoemd. Alle onderdelen samen maken De Verwondering uniek.

  Voor teamleden is de reden om hier te komen werken overwegend dat er tijd en ruimte is om echt verbinding te maken met de leerlingen en te kijken naar hun behoeften.

  Er zijn zowel ouders als teamleden die (nog) nooit iets hebben gelezen over antroposofie en Rudolf Steiner en anderen zijn heel enthousiast over zijn visie in het onderwijs en zijn er erg bekend mee. We willen ons ook niet in de markt zetten als alleen een vrije school, want we zijn meer dan dit. We vinden het belangrijk dat we naar elk kind kijken en het groepsproces in de gaten houden. We zijn ook een echte buiten school die buitenonderwijs aan het ontwikkelen is. Dus alleen antroposofisch zijn we niet, we zijn eerder onderwijs vernieuwend.

 • Arrow Down Icon