De vereniging

Sinds schooljaar 2019-2020 heeft de school als rechtsvorm een vereniging. De vereniging is opgericht op 15-8-2019 en heeft een ANBI status.

Wilt u donateur worden van de vereniging? Neem dan even contact met ons op via het contactformulier. Uw bijdrage wordt erg gewaardeerd!

Op deze pagina worden verder de verplichte publicatiegegevens van een ANBI weergegeven.

Vereniging BBS de Verwondering
RSIN: 860337935
KVK: klik hier voor een uittreksel van de K.v.K
Statuten: klik hier voor de statuten
Bestuur:
Dhr. M. Schouten (voorzitter)
Mevr. M. Kolk (penningmeester en secretaris)

Het bestuur ontvang geen bezoldiging.

Beleidsplan: 

  • Doelstelling en te verrichten werkzaamheden

De vereniging heeft als doel het geven of doen geven van basis- en voortgezet onderwijs op basis van de pedagogische aanwijzing van Rudolf Steiner en/ of de antroposofie. De vereniging houdt hiervoor een school in stand; BBS de Verwondering.

Nu de eerste twee schooljaren van deze school achter de rug zijn, is duidelijk geworden dat de school bestaansrecht heeft en in een behoefte voorziet. Maar ook is duidelijk geworden dat de basis van deze school nog smal is: op alle onderdelen die bij een school horen (aantal leerlingen, onderwijs, huisvesting, financiën) ligt er een eerste fundament. 

  • Wijze van verwerving van inkomsten

De geldmiddelen van de vereniging worden voornamelijk verkregen uit: 

  1. subsidies en/of bijdragen; er wordt actief gezocht naar deze vormen van financiering door een team dat zich hier expliciet mee bezig houdt.
  2. schoolgelden; voor leerlingen wordt schoolgeld betaald.
  3. contributies; leden betalen een contributie.
  4. donaties; de vereniging gaat op zoek naar donateurs. Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die zich bereid verklaard hebben de verenging financieel te steunen, zonder een tegenprestatie.
  • Beheer en de besteding van het vermogen van de instelling

De financiële middelen van de vereniging worden besteed aan het onderwijs op BBS de Verwondering, in de breedste zin van het woord. De hoogste lasten zijn de salarissen van de leerkrachten en de kosten voor huisvesting. Nu de vereniging nog een kleine omvang heeft, wordt er nog geen vermogen opgebouwd. In de statuten zijn afspraken opgenomen over de financiële verantwoording tussen het bestuur en de Algemene Ledenvergadering.

Financiele verantwoording.
schooljaar 2020-2021

Arrow Down Icon