| Home || Onderwijs || Aanmelden || Schoolgeld || Doneer || Het team || Vereniging |

Brede basis

BBS de Verwondering biedt onderwijs dat verder gaat dan het aanleren en stimuleren van cognitie. De cognitieve vaardigheden zijn onderdeel van het onderwijs, maar niet enkel het hoofddoel. De balans tussen hart, hoofd en handen staat centraal. Er wordt op BBS de Verwondering gewerkt aan een brede basis voor elk kind met als doel kinderen in hun kracht te zetten en soepel door te laten stromen naar het vervolgonderwijs. Op BBS de Verwondering worden kinderen zo onderwezen dat zij hun talenten leren kennen, zij lichamelijk en geestelijk worden uitgedaagd en weten waar hun ontwikkeling nog ligt.

In ons schoolplan kunt u uitgebreid lezen over onze visie:   https://www.bbsdeverwondering.nl/media/schoolplan_def._versie.pdf

Buitenschool

Er zijn boeken volgeschreven over het belang van de natuur voor een gezonde ontwikkeling van leerlingen. Contact met de natuur voedt het vermogen van het kind tot creativiteit en verbeelding, schoonheid en identiteit, fascinatie en ontdekking, spel en avontuur, communicatie en inlevingsvermogen.

Veel actuele maatschappelijke problemen – denk bijvoorbeeld aan overgewicht, of agressie – vinden voor een deel hun oorsprong in het verloren contact met de natuur. Zo hebben bleekneusjes die nooit buiten spelen, ook vaak problemen met de motoriek. Voor leerlingen is contact met de natuur belangrijk, omdat die al hun zintuigen prikkelt, en hen uitdaagt tot 'verkennen'. Op BBS de Verwondering komen de leerlingen elke dag in aanraking met de natuur. Onze school staat in een natuurlijke omgeving en het onderwijs wordt vormgegeven in en rondom de natuur. De mens als onderdeel van de natuur staat centraal en de seizoenen zijn leidraad binnen ons onderwijs. Elke dag gaan de kinderen naar buiten. De kinderen leren spelenderwijs in de natuur en doen zo allerlei vaardigheden op. 

Antroposofie

Naast haar basis in de natuur en het werkelijke leven, is de school gebaseerd op de antroposofische principes van Rudolf Steiner. De leerstof wordt afgestemd op het antroposofisch mensbeeld. Om helemaal jezelf te zijn is het belangrijk dat je vermogen om zelf tot kennis te komen, wordt gestimuleerd, het zielsleven ruimte krijgt voor ontwikkeling en het lichaam optimaal wordt gebruikt. Kortom het hoofd, het hart en de handen zijn alle drie belangrijk. De aangeboden leerstof zorgt voor een evenwichtige ontplooiing van alle drie aspecten. Met andere woorden een harmonieuze ontwikkeling van hart, hoofd en handen in het leerproces van een vierjarige kleuter die doorgroeit tot twaalfjarige.

Ervaringsonderwijs

De antroposofie en zijn visie op het mensbeeld is gericht op de ontwikkelingsfases die elk kind doormaakt. Het is de taak van de leerkracht deze fases te (h)erkennen en te voeden. BBS de Verwondering is van mening dat je enkel door ervaring kunt leren leven in al zijn facetten. Door herhaaldelijk proberen, door fouten te maken en door te leren omgaan met de bijkomende ongemakkelijke gevoelens worden de sterkste creatieve verbindingen in het brein ontwikkeld.

Periode onderwijs

Een aanpak waarbij het aanbod van de lesstof aansluit op zowel de innerlijke ontwikkeling van het kind, als op vragen die het kind vanuit de buitenwereld bereiken. Integratie van de leerstof vindt plaats in de hersenen.

Periodeonderwijs geeft de leerlingen vanaf klas 1 de gelegenheid zich gedurende een aantal weken in de eerste twee uren van de dag te verbinden met lesstof over één onderwerp. Dat wordt inhoudelijk verdiept en vanuit verschillende kanten aangevlogen. In wisselwerking met de leerlingen ontwerpt de leerkracht de periode, waarbij zijn rol verschuift van expert naar adviseur naar begeleider. Wat eigen is gemaakt, vindt zijn vervolg in vaklessen of werkuren om geoefend, geuit en geautomatiseerd te worden. Een geïntegreerde manier van lesgeven, die aan het eind van de periode leidt tot het eigen maken en kunnen presenteren van deze stof.

Spelend leren

Spelen is belangrijk op BBS de Verwondering. Van de kleutergroep tot aan de hogere groepen betreft het hier spelen in de breedste zin van het woord. Gezamenlijke projecten en de individuele behoeftes worden gestimuleerd zodat er vanuit het spel ontwikkeling ontstaat. Intrinsieke motivatie is een uitgangspunt in ons onderwijs. De leerkracht daagt uit, stimuleert en geeft de gepaste vrijheid zodat elke leerling geprikkeld wordt om zijn talenten te ontwikkelen.

Aansluiting voortgezet onderwijs

Eén van de vereisten van de inspectie is dat de leerlingen langs de kerndoelen moeten worden geleid en dat hun vorderingen inzichtelijk moeten zijn. De dagelijkse leerstof is zodanig ingericht dat deze dekkend is voor alle kerndoelen. Om dit concreet te maken, wordt gebruik gemaakt van de publicatie “ Ik zie rond in de wereld”. Deze uitwerking is op veel vrijescholen in gebruik en beschrijft per leergebied de kerndoelen.

Door het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen zullen zij na acht jaar over voldoende capaciteiten beschikken om te kunnen doorstromen naar het passende niveau voortgezet onderwijs. Het volgen van de leerlingen doen wij door middel van een logboek per klas en een portfolio per kind. In het logboek worden aantekeningen gemaakt over het onderwijsaanbod en bijzonderheden over de leerlingen. In een portfolio worden o.a. de belangrijkste werkjes van een leerling bewaard.

 

BBS de Verwondering is door de Inspectie erkend als school zoals bedoeld in artikel 1, onderdeel b, subonderdeel 3 van de Leerplichtwet 1969. Zie bijgaande link naar het rapport met het positieve advies inzake deze erkening;  https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijssectoren/particulier-onderwijs/documenten/rapporten/2018/05/14/onderzoek-brede-basisschool-de-verwondering-nbo-po-alteveer

Lestijden

Wij hanteren met ingang van schooljaar 2018/2019 de volgende lestijden:

Dag

Jongste kleuters

(4 jarigen)

Oudste kleuters en

Klas 1 t/m 6

Maandag Vrij 08:30 - 14:00
Dinsdag 08:30 - 14:00 08:30 - 14:00
Woensdag 08:30 - 14:00 08:30 - 14:00
Donderdag 08:30 - 14:00 08:30 - 14:00
Vrijdag 08:30 - 14:00 08:30 - 13:00

Doordat elke dag even lang duurt, kunnen we de leerlingen een "voorspelbare" dag bieden. Elke dag heeft dezelfde opbouw. Dit is voor al onze leerlingen belangrijk. De eet- en drinkpauzes geven ons de gelegenheid om beide klassen samen te brengen, waardoor het "wij" gevoel zal blijven.

Fruit en lunch

Op school wordt een (biologische) gezonde lunch bereid door leerkracht en kinderen, tevens is fruit aanwezig.  Het is de bedoeling dat dit wordt gesponsord door diverse bedrijven. De kinderen hoeven dan in principe alleen drinken mee te nemen. Wellicht lukt dit voor het komende jaar (nog) niet. In dat geval kunt u zelf eten en drinken meegeven, hierover zullen wij u t.z.t. informeren. Over speciale wensen of allergieën horen wij uiteraard van u.

Vakanties en feestdagen

De jaarplanning is verstrekt aan de ouders. We houden grotendeels het landelijke vakantierooster aan voor het Noorden van Nederland.

Ziekmelding

U kunt uw kind rechtsreeks bij de leerkracht ziek melden.

 

Schoolgids

In onze schoolgids kunt u aanvullende informatie vinden: schoolgids